Onderwijs 4-6 jaar

Het vrije spel, binnen en buiten en genoeg bewegen zijn de belangrijkste pijlers in de kleutergroepen. Daarnaast zal er ruime aandacht besteed worden aan het verzorgen van de fantasie van de kleuter. Dat uit zich onder andere door aan te sluiten bij de belevingswereld en door het aanbieden van genoeg open materialen. Het is fijn wanneer jonge kleuters de nabijheid van de pedagoog mogen ervaren. Eerst heel dichtbij en hoe ouder het kind wordt, steeds verder weg, op weg naar zelfstandigheid. Elke kleuterpedagoog is ervan doordrongen dat het een goed voorbeeld is, zodat jonge kinderen kunnen nabootsen. In de kleutergroepen heerst saamhorigheid en een fijne sfeer. Er wordt veel gezongen, zachte muziek gemaakt, verhaaltjes voorgelezen, poppenkast gespeeld, hand- en gebarenspelletjes aangeboden. Zo wordt er op een speelse manier, zonder dat de kleuters het beseffen, voorbereid op het latere lezen, schrijven, taal en rekenen.

Door de herhaling van de seizoenen en het vieren van de christelijke jaarfeesten, ervaren de kinderen een ritme in de tijd. In het klein ervaren ze dit ook door steeds dezelfde opeenvolging van de activiteiten door de dag, maar ook het eigene van elke dag van de week. Dat geeft hen houvast en zekerheid.